per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
UNA ESTADÍSTICA AGRÍCOLA DE CAMBRILS DEL 1918
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

Tot i les precaucions que hem de tenir amb les dades que procedeixen de fons de naturalesa fiscal, aquestes poden esdevenir d’interès pels historiadors per a conèixer aspectes socials i econòmics d’una població. N’és un exemple el fons de la Delegació de Tarragona del Ministeri d’Hisenda (ss. XIX-XX), conservat a l’Arxiu Històric de Tarragona. El seu contingut és molt divers atenent a les diverses imposicions estatals: rústica, urbana, industrial, consums, timbre, automòbils, duanes, etc.
De la vila de Cambrils, d’entre els molts documents que conté, farem esment d’una declaració sobre la producció agrícola realitzada el 23 de febrer de 1918 (AHT, Fons Hisenda, signatura 3512), una estadística elaborada per l’ajuntament cambrilenc a instàncies del govern civil sobre l’economia agrària. Es tracta d’un expedient de 29 fulls impresos, mida doble foli, amb les respostes manuscrites.
Les caselles a omplir ens orienten sobre la informació que hi podem trobar: nom i cognoms del productor agrari o pagès, adreça d’aquest i llur qualificació (propietari, mitger o “expendedor”), total de la producció i part que es reserva per al consum familiar i servei de l’explotació (llavors i menjar pels animals). S’anoten garrofes, palla, cereals (blat, moresc i arròs), llegums (fesols, cigrons), horta (patates) i altres per a l’energia domèstica (llenya, carbó). Les unitats de pes i capacitat emprades són quilograms i litres respectivament. No consta el seu valor de mercat..Com exemple de la cura que cal tenir amb les dades fiscals, veiem que en la majoria d’explotacions el total de la producció coincideix amb la que es reserva per al propi consum, és a dir que no es declara cap excedent, que tindria la possibilitat de ser venut.
Hi consten tots els terratinents, fins i tot els absents residents fora, com els veïns de Barcelona, Carles Roig Rovira i Maria Fernàndez Escalante.
Aquesta estadística caldria complementar-la amb l’anàlisi de cadastres que aportin dades de conreus i propietaris (jornals i plantació), de padrons d’habitants (per comptabilitzar la mitjana d’alimentació per família), de censos ramaders, etc.


Data de publicació digital: 05/05/2004


Article publicat a la revista ANJUP (Cambrils) número 6 (2003), p. 18

La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com