per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS POTAU DE SARRAL A L’ARXIU PARROQUIAL DE MONTBLANC (SS. XVII-XVIII)
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

Fa una dècada, en el curs d’una investigació històrica, ens trobàrem a l’arxiu parroquial de Montblanc, dipositat a la Plebania, uns quants llibres relacionats amb els Potau i Sarral, en concret la documentació generada per Caietà Bernada i de Potau, doctor en drets i prevere, que esdevingué Plebà de Montblanc (1727-1730). El seu pare era el doctor en medicina Joan Bernada, cunyat de Jaume de Potau.

Caietà Bernada havia estat procurador de la Marquesa de la Floresta, i era qui administrava les seves propietats (1). A la seva mort, els seus marmessors, el prevere Josep Murtra i Salvador Alba, notari, tots de Montblanc, posen a la subhasta pública els seus bens, motiu pel qual anoten detalladament els seus comptes.

L’àmbit geogràfic de la documentació no se circumscriu únicament a la Conca de Barberà (Sarral i Montblanc) sinó també a la comarca de l’Urgell i la ciutat de Barcelona. La seva tipologia és bàsicament patrimonial, i dins aquesta sobresurt la comptabilitat .

Per facilitar la tasca als historiadors de Sarral relacionem el material que hem pogut identificar, però és possible que n’hi hagi més, avui l’arxiu parroquial encara no està inventariat en la seva totalitat:

- “Llibre de rebudes, com també de nòmines de sansals fan tots anys en Çarreal a Caietano Barnada” (1693-1696). Caixa 10-3.

Aquest volum, enquadernat en pergamí, conté 196 folis, més de la meitat dels quals en blanc. Inclou 5 documents sòlts. Té índex i el seu estat de conservació és regular, en estar afectat per la humitat, per aquest motiu per a la seva lectura es necessita llum negra.

Els censalistes de Sarral per ordre alfabètic són:

-Ajuntament de Sarral.
-Jaume Boldú , ferrer.
-Gili Bosc, pagès.
-Josep Cantí, teixidor de lli (a) dels corrals.
-Joan Carbonell, mestre de cases i el seu fill Jaume, del mateix ofici.
-Antoni Castellà, paraire.
-Llàtzer Miró, paraire.
-Curadors de Josep Miró, pagès.
-Joan Nogués, mestre de cases.
-Celdoni Potau, pagès.
-Joan Potau, pagès.
-Rafael Vinader, pagès.

A més a més trobem censalistes de Cabra del Camp, Passanant i Montblanc. Hi ha referències de censals anteriors, de mitjans del segle XVII, així com de lluïcions posteriors, fins al primer terç del mil-setcents.

Un repàs de les anotacions de la història de cada censal ens aporta dades sobre els regents de l’escrivania comuna de Sarral en el segle XVII, i de la toponímia urbana (a causa de les hipoteques de les cases, que es presentaven com aval).


-Llibre de comptes de Jaume de Potau i d’Anton de Potau (1682-1705).
.les pàgines 7-17 , i a partir de la 131 són en blanc. Caixa 38-1.

-Llibreta d’entrades de la marmessoria del difunt Caietà Bernada, doctor en drets, prevere i Plebà de Montblanc (1730-1731).

Els marmessors són Josep Murtra i Salvador Alba, notari de Montblanc. Hi ha la relació dels diners obtinguts en l’encant dels seus béns mobles.

-Procura de la Marquesa de la Floresta (1705-1715). Caixa 22.

Es tracta de documents aplegats per Caietà Bernada, com a procurador de l’esmentada Marquesa. Inclou rebuts, cartes, comptes, etc.


-Rebuts de Caietà Bernada, plebà de Montblanc (1715-1730), comptes diversos. Caixa 12-1.


NOTES :

(1) Vegeu els articles de Josep M.T.Grau Pujol i Roser Puig Tàrrech “Els marquesos de la Floresta i les seves propietats a Tàrrega (1705-1716) “ a Urtx (Tàrrega) , 3 (1991), ps. 119-127. I el de Jaume Teixidó Montalà “Notícia dels Potau de Sarral” a I Recull de Treballs El Baluard (Sarral) , (1997), ps. 161-198.ADDENDA

De la mateixa procedència (arxiu parroquial de Montblanc) però conservat en un altre centre, concretament a l’Arxiu Comarcal de Montblanc (ACMO) hem de fer esment d’un document inclòs en el fons notarial de Montblanc.

Es tracta d’un quadern en quart,de quatre folis, el darrer dels quals en blanc, que fa referència a la liquidació d’herència de Joan Potau,prevere,originari de Sarral.

És datat del 28 de desembre del 1667, i esmenta la venda de propietats (hort i cases) i censals.

La seva signatura topogràfica és la 761.2/3.


Data de publicació digital: 11/08/2004


Article publicat a Recull de Treballs (Sarral) 3 (2004) , ps. 93-96La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com