per títol
per autor
DOCUMENTS RELACIONATS
ROJALONS: UN NUCLI ADSCRIT A LA PARRÒQUIA I TERME DE MONTBLANC (SEGLES XVIII-XX)
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.

És fàcil pensar que el veïnat de Rojalons, atesa la proximitat a Rojals, hi tingués una dependència, però no és així. Històricament, Rojalons ha estat adherit a la parròquia i terme de Montblanc; era a l’església de Santa Maria i, posteriorment, a finals del segle XIX, a l’església de Sant Miquel, on baixaven a batejar les criatures nascudes en aquest llogaret de muntanya.
En alguns indrets de Catalunya, l’articulació del territori es basava en masos; Rojals n’és una bona mostra (1). A la Conca estricta, la població dispersa no era massa abundant. En números absoluts destacaven els termes de Rojals, Prenafeta, Montblanc i l’Espluga de Francolí. A Montblanc, a més del nucli de Rojalons, hi havia cases habitades a l’estret de la Riba, Samuntà, ermita de Sant Joan (2), la Pasquala (pous de gel), teuleria i diferents molins fariners, com el Molí de Castellví, de la Vall de dins, de la Vall de fora....
Josep M. Porta el 1731 comptabilitza quatre cases a Rojalons de segona qualitat habitades per famílies pageses (3). Segons els llibres de baptismes de la parròquia de Santa Maria de Montblanc, detectem en el darrer quart del segle XVIII set matrimonis de les nissagues Ferrer, Cavaller, Escoter i Sanahüja i Soler (veure relació adjunta de l’apèndix I). A l’època moderna el delme de Rojalons sobre tots els productes agrícoles es repartia entre cinc institucions. Dels fruits obtinguts en cada collita es pagava el delme de 10 una, d’aquesta porció es feien setze parts, de les quals sis (37,5 %) eren de l’Arquebisbe de Tarragona, 4 (25%) del Plebà de Montblanc, 4,5 de l’Ajuntament de Montblanc (28,1 %) i la resta (1,5, o sia un 9,3%) se la quedava el carlà de la vila ducal (4).
Antoni Palau i Dulcet el 1932 afirma que vivien a Rojalons sis famílies amb uns 30 individus (5). En les descripcions del segle XIX de Ruiz i Cliviller se li assignen 15 veïns i 75 habitants (6), i en el diccionari de Madoz hi podem llegir: “ROJALONS: arrabal de la villa de Montblanch, en su partido judicial y provincia de Tarragona, situado a la mitad de camino que conduce de dicha villa a Rojals, en lo alto de una cuesta, y en una planicie muy cerca de la cima del monte” (7).

Segons el padró d’habitants de Montblanc de l’any 1889 a les cases de Rojalons hi residien 43 persones, de les quals quatre eren naturals de Rojals, una d’Alcover, una de Montblanc i la resta del propi nucli de Rojalons. Els seus oficis eren exclusivament agrícoles: tots es declaren pagesos menys un pastor, Joan Pàmies Nogués, vidu de 70 anys i un cec solter, Pere Andreu Caballer, de 22 anys. La varietat de cognoms és de vuit: Andreu, Cavaller, Bover, Ferrer, Llort, Pàmies, Porta i Sanahüja.
Ja en el segle XX, l’any 1945, localitzem a setze estadants, agrupats en tres famílies, la majoria consten com a pagesos, tret d’un pastor i una minyona (un home es declara jornaler), vegeu la relació de l’Apèndix II.
Segons informació oral, els darrers habitants de Rojalons foren Vicenç Cavallé Andreu i Francesca Andreu, coneguda popularment per “la tia Cisqueta”.
La dita popular li canta “Rojalons, set cases i vuit forns”.


NOTES:

(1) Josep M.Contijoch-Vicenç Bayona, Els masos de Rojals. Montblanc 1997.
(2) El 1779 els ermitans eren Josep Fàbregues i Maria Palau.
(3) La vila de Montblanc en el segon quart del segle XVIII. Barcelona 1986, p.169.
(4) Aquesta informació ens la proporciona un quadern titulat “Quota en que pagan el diezmo y primicia, sus perceptores en el Arzobispado de Tarragona“, conservat en el fons Moragues de l’AHT.
(5) Guia de la Conca. Barcelona 1932, p.10.
(6) Descripción geográfica, histórica-estadística e itineraria...de la provincia de Tarragona”. Tarragona 1846.
(7) Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1849.APÈNDIX I

FAMÍLIES DE ROJALONS QUE BATEGEN FILLS A LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE MONTBLANC (1774-1794).

– Josep Cavaller, pagès, casat amb Rosa Casanoves, de l’Espluga de Francolí.
– Josepa (1790).
– Vicenç Cavaller, pagès, casat amb Antònia Llort.
– Antònia (1778).
– Vicenç (1782).
– Anton Escoter Puig, pagès casat amb Josepa Òdena.
– Pau (1777).
– Pau (1779).
– Teresa (1782).
– Josep Ferrer, pagès, casat amb Maria Robert, de Rojals.
– Josep (1785).
– Joan (1786).
– Rosa Maria (1788).
– Antònia (1791).
– Miquel (1793).
– Pau Ferrer, pagès, casat amb Teresa Llort, de Blancafort.
– Miquel (1774).
– Maria (1776).
– Pau (1778).
– Josepa (1780).
– Tomàs (1782).
– Maria (1786).
– Marina (1788).
– Teresa (1791).
– Joan Sanahuja, pagès, casat amb Margarida Boada, de Montblanc.
– Maria (1774).
– Anton Soler, pagès, casat amb Josepa Òdena.
– Teresa (1782).

Font: Arxiu Parroquial de Montblanc (APM), Llibres de baptismes.


APÈNDIX II

HABITANTS A ROJALONS EL 1945
– Joan Cavaller Andreu, 53 anys, casat.
Maria Buldó, 50 anys, esposa.
Maria Cavaller Buldó,19 anys, filla, soltera.
Mercè Cavaller Buldó,18 anys, filla, soltera.
Joan Cavaller Buldó,16 anys, fill, solter.
Salvador Cavaller Buldó,12 anys, fill,solter.
Francesca Andreu Cavaller, mare, 83 anys, vídua.
– Josep Cavaller Borrell, 74 anys, casat.
Francesca Ferrer Llort, 72 anys,esposa.
Montserrat Cavaller Ferrer, 43 anys, filla, soltera.
Joan Cavaller Ferrer, 32 anys, fill, solter.
– Josep Andreu Bover, 61 anys, casat.
Maria Cortés Bover, 64 anys, esposa.
Pere Andreu Cavaller, 77 anys, oncle, solter.
Ramon Andreu Cortés, 31 anys, fill, solter.
Maria Andreu Cortés, 33 anys, filla, soltera.


Font: Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB), Fons Municipal de Montblanc, Padró d’habitants. Sign.1440-2.


Data de publicació digital: 01/01/1970


Article publicat a la revista El Foradot (Montblanc) 35 (març-abril 2006), ps. 21-22.

La Biblioteca Digital és un servei de CARRUTXA en conveni amb L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS

by mussara·com